תקנון שימוש במערכת השיבוץ ובאתר האינטרנט

התקנון נכתב בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

בבואי להשתמש באתר האינטרנט של מערכת השיבוץ www.psychologymatch.org (להלן "המערכת"), אני מבין ומקבל את הכללים הבאים:

מבוא

1. המערכת נועדה לשיבוץ מועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה (להלן "המועמדים") למגמות לימוד באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות המשתתפות (להלן "המוסדות"). שלבי פעילות המערכת הם הרשמה של מועמדים ומגמות, דירוג של מועמדים את המגמות ודירוג של המגמות את המועמדים, ולבסוף הרצת אלגוריתם מתמטי למציאת שיבוץ של מועמדים למגמות הלימוד.

2. המערכת אינה מהווה גוף מסחרי, והיא פועלת כגוף מייעץ למוסדות. המערכת מופעלת על ידי חוקרים בלתי תלויים, ושאינם שייכים או קשורים למחלקות לפסיכולוגיה או לבתי הספר לחינוך באף אחד מהמוסדות.

3. המערכת הינה ללא תשלום ומסופקת כשירות למועמדים ולמוסדות. אין לדרוש ממועמד כסף תמורת הזכות להשתמש במערכת.

גבולות המערכת

4. אין בסמכות המערכת לרשום או לקבל מועמד ללימודים במוסד כלשהו. הרישום והקבלה ללימודים נעשית על ידי המוסדות ועל אחריותם בלבד. על אחריות כל מועמד המעוניין להתקבל למגמה כלשהי להירשם בהתאם לכללי המוסד הרלוונטי.

5. המערכת איננה אחראית לוודא שמועמד עומד בתנאי הקבלה או הרישום למוסד.

6. המערכת שולחת הודעות קבלה אוטומטיות. עם זאת, המוסדות הם האחראים היחידים למקרים של אי-קבלה, ביטול קבלה וכדומה. באופן דומה, אין המערכת אחראית מול המוסדות להסכמתם של המועמדים להתקבל למגמות הלימוד אליהן שובצו.

7. המערכת מספקת המלצת שיבוץ בלבד למוסדות, ואינה אחראית להחלטות הקבלה והדחיה הסופיות הנעשות במוסדות. מועמד הסבור שחלה טעות בקבלתו או דחייתו במוסד ספציפי, רשאי לפנות למוסד זה באופן המוגדר על פי תקנון המוסד או הנהלים המוסדרים בו.

8. המערכת איננה אחראית לכל הסכם בכתב או בעל פה שנערך בין מועמד למגמה לפני, במהלך או אחרי תקופת הדירוג.

9. המוסדות אינם מחויבים למסור למועמדים או למערכת את כמות המקומות בכל מגמת לימוד, או את כמות המלגות. מידע זה יוכנס על ידי המוסדות במהלך תקופת הדירוג, ויכול להיות שונה מכל מה שפורסם קודם לכן באתר המערכת או בכל דרך אחרת הקשורה למערכת.

10. המערכת או מי מטעמה לא אחראים בשום מקרה לנכונות או שלמות מידע שמוכנס על ידי משתמשים במערכת או מועבר על ידיהם בדרך כלשהי הקשורה למערכת. שום מידע בעל פה או בכתב לא מחייבים את המערכת למידע שכזה או מבטיחים השפעה כלשהי על החלטות המוסדות או המועמדים המשתמשים במערכת.

11. בשום מקרה המערכת או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או ממידע חסר, בין אם אלה נוצרו כתוצאה מפעילות מועמדים, מוסדות, המערכת או מי מטעמה.

12. כל תקשורת בין המועמדים והמוסדות שעשויה להוביל לאי-הבנה של מי מהצדדים איננה על אחריות המערכת. המערכת מציעה לכל מועמד לדרג את כל המגמות בהן הוא מעוניין, בלי קשר להבטחות שניתנו בעל פה או בכתב מגורם מוסדי כלשהו. המערכת מציעה לכל המוסדות לדרג באופן הוגן וישר את המועמדים מבלי להסתמך על הבטחות בעל פה או בכתב שניתנו על ידי המועמדים.

13. המערכת איננה מתחייבת לאלגוריתם השיבוץ המדויק שישמש להשמת מועמדים למוסדות. עם זאת, כל שינוי מהותי בשיבוץ הממוחשב יוצג ויאושר על ידי המוסדות. כמו כן, המערכת תספק לפני תהליך הדירוג פרטים טכניים על תהליך השיבוץ למועמדים המעוניינים בכך, וכן תשיב על שאלות המועמדים הנוגעים לשימוש תקין במערכת.

14. המערכת אינה מבטיחה זמינות של אתר המערכת בכל רגע נתון.

שימוש במערכת

15. יש להירשם למערכת ולדרג באמצעותה על פי התאריכים המופיעים בלוח הזמנים המפורסם במערכת. מועמד שלא יעמוד בכך עלול שלא להיכלל בתהליך השיבוץ הממוחשב על כל ההשלכות המשתמעות מכך.

16. כל פנייה של המערכת למועמדים הרשומים תתבצע באמצעות כתובת הדואל שסופקה בעת הרישום למערכת. המועמד אחראי לוודא תקינות כתובת הדואל ולעדכן אותה במידה ויש צורך. במידה ויהיה צורך בכך, תתבצענה פניות למועמדים באמצעות מספרי הטלפון שסופקו על ידם. מומלץ לספק מספר טלפון פעיל ולעדכן אותו במידה ויש צורך.

17. לא ניתן להכניס דירוגים למערכת באמצעות דואל או בכל אמצעי אחר מלבד מערכת הדירוג המובנית באתר המערכת. על אחריותו של מועמד להירשם בזמן ולדרג בזמן את המגמות אליהן הוא מעוניין להשתבץ. יש לאשר את הדירוג לאחר הכנסתו. ניתן לשנות את הדירוג ללא הגבלה במהלך תקופת הדירוג. יש לאשר מחדש את הדירוג לאחר כל שינוי.

18. המערכת מתחייבת שלא לשנות בצורה כלשהי את הדירוגים המוכנסים לאתר על ידי המועמדים והמוסדות.

19. כל מועמד זכאי שלא לחשוף את הדירוג שהכניס למערכת, ואין לדרוש ממועמד לחשוף את הדירוג שהכניס למערכת לפני, במהלך, או אחרי תקופת הדירוג. אין להתנות הסכמים בהכנסת דירוג מסוים למערכת. אין לחייב מועמד לחשוף את שמות המגמות ו/או המוסדות אותם הוא מדרג באמצעות המערכת.

שימוש באינפורמציה

20. המערכת לא תמסור למוסדות המשתתפים את דירוגי המועמדים וכן לא למועמדים אחרים. המערכת לא תמסור את דירוגי המוסדות למועמדים או למוסדות אחרים. יחד עם זאת, הדירוגים עשויים לשמש לשיפור וייעול של מערכת השיבוץ. המערכת לא תמסור כל מידע אישי של מועמד לצד שלישי או לגופים מסחריים כלשהם.

21. המערכת תאפשר לכל מוסד גישה לרשימת המועמדים ששובצו למגמות הלימוד באותו מוסד.

22. המערכת תאפשר לכל מוסד גישה לרשימת המועמדים שלא שובצו לאף מגמה. זאת על מנת לאפשר פניה עצמאית של המוסדות למועמדים במקרים של מקומות שהתפנו לפני תחילת שנת הלימודים.

23. המערכת תערוך מדי פעם בדיקות A/B שבהן ישתתפו כלל המועמדים. הבדיקות לא יפגעו בשוויון בין המועמדים או בסיכויי הקבלה שלהם או בתוצאות השיבוץ שלהם.

24. המועמדים והמוסדות מאשרים את השימוש בנתוני המערכת, לרבות דירוגים, לצורך מחקרים שיאושרו ע"י ועדת אתיקה (הלסינקי). בשום מקרה אינפורמציה, גם ללא פרטים מזהים, לא תועבר לגוף שאיננו מוסד אקדמי מסודר העומד בקודים האתיים של עריכת מחקר אנונימי המכיל מידע רגיש. על מועמד שאינו מעוניין שיעשה שימוש בפרטיו לצורך מחקר לשלוח בקשה במייל (הכוללת את מספר תעודת הזהות שלו) למערכת השיבוץ (support@psychologymatch.org).

התנהגות חריגה

25. מועמד רשאי להזדהות ולהשתמש במערכת באמצעות מספר תעודת הזהות שלו בלבד ועם פרטיו האמיתיים. חל איסור חמור להשתמש במערכת עם מספרי תעודות זהות או שמות מזויפים, תעודות זהות או שמות שאינם שייכים למועמד, ו/או להתחזות למשתמש רשום אחר בין אם הוא מועמד ובין אם הוא מוסד.

26. אין להתנהג במערכת בצורה שאינה הולמת את מטרתה על מנת לפגוע בתוצאותיהם של מועמדים אחרים או של מוסדות, לפגוע בתהליך השיבוץ או להשפיע בצורה חריגה על תוצאות השיבוץ, בין היתר תוך שימוש בכלי תקיפה אינטרנטיים, יצירת משתמשים פיקטיביים, או כל דרך אחרת המאופיינת בחוסר תום לב.

27. אין לשתף באינפורמציה שהושגה דרך המערכת כל אדם אחר, או לתת לכל אדם אחר להשתמש בתעודת הזהות ובסיסמה הסודית על מנת להיכנס למערכת תחת זהות כוזבת. אין לפרסם מחדש באופן פיזי או אלקטרוני כל חומר המופיע באתר המערכת מבלי לקבל אישור בכתב מהמערכת.

28. המועמד אחראי לשלמות, דיוק וזמינות המידע הנמסר למערכת ולמוסדות. מסירת מידע שקרי במערכת היא הפרה של ההסכם ותדווח באופן מיידי למוסדות.

29. המערכת שומרת את הזכות לבטל את רישומו של מועמד שהפר את תנאי ההסכם ו/או דווח על ידי אחד המוסדות כמי שמסר מידע שקרי או עסק בפעילות העלולה לפגוע במהימנות המערכת או בפעולתה. כמו כן, המערכת עשויה שלא לאפשר רישום מחודש למערכת של מועמד שהפר את תנאי ההסכם עד חמש שנים לאחר הפרת ההסכם.

30. המועמד ינהג בצורה אתית ואחראית במהלך תהליך הדירוג והשיבוץ, וכן יקיים את סעיפי התקנון. מועמדים מחויבים לדווח על כל פעילות של אחרים העשויה לפגוע בפעולת המערכת ו/או השיבוץ במוסדות.